امروز پنج شنبه , 10 اسفند 1402

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

فایل ها 47,799 تعداد

درس پژوهی نشانه بـ ب فارسی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی نشانه بـ ب فارسی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی نشانه بـ ب فارسی پایه اول ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
دانلود  درس پژوهی جمع فرایندی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی جمع فرایندی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود درس پژوهی جمع فرایندی ریاضی دوم ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح به مدرسه برگردیم

دانلود فایل طرح به مدرسه برگردیم

دانلود فایل طرح به مدرسه برگردیم

50,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث زبان انگیلیسی یادگیری گروهی و مشارکتی

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث زبان انگیلیسی یادگیری گروهی و مشارکتی

الگوهای برتر تدریس زبان انگیلیسی موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع یادگیری

15,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث کار و فناوری یادگیری گروهی و مشارکتی

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث کار و فناوری یادگیری گروهی و مشارکتی

الگوهای برتر تدریس کار و فناوری موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع یادگیری گ

15,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث علوم تجربی و بهداشت یادگیری گروهی و مشارکتی

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث علوم تجربی و بهداشت یادگیری گروهی و مشارکتی

الگوهای برتر تدریس علوم تجربی و بهداشت موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع یا

15,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث تفکر و سبک زندگی یادگیری گروهی و مشارکتی

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث تفکر و سبک زندگی یادگیری گروهی و مشارکتی

چکیده الگوهای برتر تدریس تفکر و سبک زندگی موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع

15,000 تومان

دریافت
اقدام پژوهی معاون آموزشی کاهش تعداد غائبین

اقدام پژوهی معاون آموزشی کاهش تعداد غائبین

اقدام پژوهی معاون آموزشی کاهش تعداد غائبین

25,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث مطالعات اجتماعی یادگیری گروهی و مشارکت

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث مطالعات اجتماعی یادگیری گروهی و مشارکت

الگوهای برتر تدریس مطالعات اجتماعی موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع یادگیر

15,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث خیاطی و دوخت سرویس آشپزخانه

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث خیاطی و دوخت سرویس آشپزخانه

الگوهای برتر تدریس خیاطی و دوخت سرویس آشپزخانه موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با م

15,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث ادبیات فارسی یادگیری گروهی و مشارکتی

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث ادبیات فارسی یادگیری گروهی و مشارکتی

الگوهای برتر تدریس ادبیات فارسی موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع یادگیری گ

15,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث هنر یادگیری گروهی و مشارکتی

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث هنر یادگیری گروهی و مشارکتی

الگوهای برتر تدریس هنر موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع یادگیری گروهی و مش

15,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث دین زندگی یادگیری گروهی و مشارکتی

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث دین زندگی یادگیری گروهی و مشارکتی

الگوهای برتر تدریس دین زندگی موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع یادگیری گروه

15,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث قرآن یادگیری گروهی و مشارکتی

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث قرآن یادگیری گروهی و مشارکتی

الگوهای برتر تدریس قرآن موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع یادگیری گروهی و

15,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث ریاضی یادگیری گروهی و مشارکتی

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث ریاضی یادگیری گروهی و مشارکتی

رش می شود. همچنین در رابطه با موضوع یادگیری گروهی و مشارکتی در ریاضی و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل

15,000 تومان

دریافت
دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث کاربرد ریاضی در خیاطی یادگیری گروهی و مشارکتی

دانلود اقدام پژوهی درمورد چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان استثنایی در مباحث کاربرد ریاضی در خیاطی یادگیری گروهی و مشارکتی

الگوهای برتر تدریس کاربرد ریاضی در خیاطی موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع

15,000 تومان

دریافت
دانلود طرح همت ریاضی پنجم جمع اعشار

دانلود طرح همت ریاضی پنجم جمع اعشار

دانلود فایل طراحی آموزشی ریاضی پنجم با عنوان جمع اعشار

37,000

29,000 تومان

دریافت
درس پژوهی محیط اشکال هندسی ریاضی پایه سوم ابتدایی

درس پژوهی محیط اشکال هندسی ریاضی پایه سوم ابتدایی

درس پژوهی محیط اشکال هندسی ریاضی پایه سوم ابتدایی

30,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 2390
  • »